Meniu
Informacija apie 2018 m. gegužės 25 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Gegužės 25 dieną įvykusiame Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimta daug svarbių rajonui sprendimų. Tarybos nariai pritarė devynių Savivaldybei priklausančių įstaigų vadovų praeitų metų veiklos ataskaitoms. Taip pat patvirtino Savivaldybės kontrolės komiteto 2018–2019 m. veiklos programą, priėmė sprendimus dėl Savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto tvarkymo, biudžeto pakeitimo, komisijų sudėties koregavimo, bendradarbiavimo sutarties tarp Vilkaviškio rajono ir Gižycko (Lenkija) savivaldybių, kt.

Priimti sprendimai dėl Gudkaimio globos namų ir Kybartų vaikų globos namų

Taryba pritarė planiniam vietų skaičiui Gudkaimio globos namuose. Didėjantis Specialiųjų poreikių nustatymo komisijai pateiktų prašymų dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos skyrimo skaičius viršija realias galimybes apgyvendinti visus norinčius, todėl nuspręsta patvirtinti 75 vietų skaičių globos namuose. Įgyvendinant projektą, atsiras galimybė apgyvendinti daugiau paslaugos gavėjų, o Gudkaimio globos namai maksimaliai panaudos turimus resursus.

Didėjant socialinės globos paslaugų, teikiamų asmenims su sunkia negalia, poreikiui, didėja ir slaugytojų poreikis. Šiuo metu globos namuose yra 10 slaugytojo padėjėjo pareigybių, o turėtų būti 13. Taryba pritarė sprendimui padidinti darbuotojų pareigybių skaičių, taip atsirado galimybė įsteigti 2 slaugytojo padėjėjo etatus.

Atsižvelgiant į tai, jog Gudkaimio globos namai neatitiko Socialinės globos normų – Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintų socialinės globos teikimo likusiems be tėvų globos vaikams, vaikams su negalia, socialinės rizikos vaikams, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos suaugusiems asmenims principų ir charakteristikos, taryba pritarė socialinės globos kainą senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia – 550,00 Eur – keisti į 675,00 Eur ir asmenims su sunkia negalia – 646,00 Eur – į 710,00 Eur per mėnesį. Padidinus socialinės globos kainą, Gudkaimio globos namai galės efektyviau organizuoti globos įstaigos veiklą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę.  

Pritarta ir Kybartų vaikų globos namų struktūros pakeitimams. Vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo nuostatomis patvirtintu Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metais veiksmų planu bei teikiamų paslaugų schema, nuo 2020 metų likusiems be tėvų globos vaikams ir socialinės rizikos vaikams ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa negali būti teikiama vaikų socialinės globos namuose. Pertvarkos tikslas – kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje biologinėje, jos nesant – įtėvių, globėjų šeimoje. Palaipsniui paslaugos turi būti teikiamos pagal šeimai artimos aplinkos modelį, todėl prie Kybartų vaikų globos namų kuriami Bendruomeniniai vaikų globos namai.

Taip pat buvo patvirtinta ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kaina Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namų bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Bendruomeniniuose vaikų globos namuose bus apgyvendinti 5 tėvų globos netekę vaikai. Atsižvelgiant į sąnaudų analizę, nustatyta Kybartų vaikų globos namų bendruomeniniuose vaikų globos namuose ilgalaikės (trumpalaikės) vieno vaiko socialinės globos kaina 998,00 Eur.

Keičiami Žemės mokesčių tarifai

Tarybos posėdyje buvo nustatyti Žemės mokesčio tarifai, kuriais vadovaujantis bus skaičiuojamas Žemės mokestis 2019 metams. Žemės mokesčio tarifai nustatyti pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį bei naudojimo būdą:

  • žemės ūkio paskirties žemei – 1,5 proc. žemės mokestinės vertės;
  • mėgėjiškų sodų  žemei – 1,5 proc. žemės mokestinės vertės;
  • gyvenamųjų teritorijų žemei – 0,40 proc. žemės mokestinės vertės;
  • pramonės ir sandėliavimo  žemei – 1,2 proc. žemės mokestinės vertės;
  • komercinės paskirties žemei – 1 proc. žemės mokestinės vertės;
  • „kita“ (1–5 punktuose nenurodytai žemės naudojimo paskirčiai) – 1 proc. žemės mokestinės vertės.
  • Nenaudojamai, apleistai, bet kurios paskirties žemei – 4 proc. žemės mokestinės vertės.

Taip pat nuspręsta nekeisti ir palikti tokį patį, kaip praėjusiais metais, neapmokestinamąjį žemės sklypo dydį 2018 metais – 1,0 ha kaimo vietovėje arba 0,1 ha mieste, žemės savininkams – asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, ir nepilnamečiams vaikams, kai minėtų savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų.

Taryboje taip pat nustatyti valstybinės žemės, išnuomotos be aukciono, nuomos mokesčio tarifai 2018 metams. Prieš tarybos posėdį šis sprendimo projektas buvo labai plačiai išdiskutuotas įvairiuose Komitetuose, taip pat buvo organizuotas atskiras susitikimas su rajono verslininkais, kuriame buvo pristatomi pasikeitimai valstybinės žemės, išnuomotos be aukciono, nuomos mokesčio tarifuose. Nors pastarojo susitikimo metu valdžios atstovų ir verslininkų nuomonės išsiskyrė, tačiau buvo priimtas sprendimas didinti tarifą žemės ūkio paskirties turto grupėms ir 1 proc. mažinti pramonės ir sandėliavimo bei komercinės paskirties žemės turto grupėms. Taigi, Tarybos posėdyje buvo patvirtinti tokie valstybinės žemės, išnuomotos be aukciono, nuomos mokesčio tarifai 2018 metams: gyvenamųjų teritorijų žemės turto grupėms – 1,5 procento; žemės ūkio paskirties turto grupėms – 2 procentai; pramonės ir sandėliavimo bei komercinės paskirties žemės turto grupėms – 3 procentai. Be to, nustatyti fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai, taikomi įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, ir patvirtintos lengvatos, taikomos gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai.

Pakeista komisijos sudėtis

Tarybos sprendimu pakeista Pavadinimų parinkimo gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams, esantiems Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, komisijos sudėtis. Patvirtintą naujos sudėties komisiją sudaro 7 komisijos nariai: Daiva Riklienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja; Edmundas Žalys, Savivaldybės tarybos narys; Ernestas Rutkauskas, Juridinio skyriaus vyriausiasis specialistas; Ilona Vitkauskaitė, Bendrojo skyriaus vyriausioji kalbos specialistė; Atitinkamos vietovės seniūnijos seniūnas, seniūnaitis, bendruomenės pirmininkas. Komisijos pirmininke išrinkta Daiva Riklienė.

Pritarė bendradarbiavimo per sieną sutarčiai

Tarybos nariai vienbalsiai pritarė Vilkaviškio rajono savivaldybės ir Gižycko (Gizycko) rajono savivaldybės (Lenkija) bendradarbiavimo sutarčiai. Šia bendradarbiavimo sutartimi numatomos galimybės darnių dvišalių santykių plėtojimui, dalinimuisi patirtimi, mainų programų įgyvendinimui, tarptautinių ryšių palaikymui ir plėtojimui. Pasirašius bendradarbiavimo sutartį, bus siekiama palaikyti ir remti bendrų projektų, finansuojamų Europos Sąjungos ir kitų fondų lėšomis, rengimą ir įgyvendinimą.

Pritarta projektų įgyvendinimui

Taryba posėdyje pritarė Kybartų ir Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centrų (PSPC) rengiamiems projektams ir daliniam jų finansavimui. Už gautus pinigus šios viešosios įstaigos planuoja suremontuoti kai kurias patalpas, nusipirkti darbo priemonių, įsigyti medicininės ir kompiuterinės įrangos bei kito turto. Kybartų PSPC tikisi gauti 74,7 tūkst., o Vilkaviškio PSPC – 182,4 tūkst. eurų. Didžiąją projektų vertės dalį sudarytų europinės lėšos, likusi suma būtų finansuojama valstybės ir Savivaldybės biudžetų lėšomis.

Posėdžio metu pritarta projektui „Bendradarbiavimas tarp Vilkaviškio ir Suvalkų rajonų savivaldybių, siekiant gerinti viešojo valdymo ir viešųjų paslaugų kokybę“ įgyvendinimui. Projekto tikslas – skatinti pažangų, darnų ir integracinį augimą pasienio teritorijoje, pasitelkiant bendradarbiavimą per sieną. Projektą planuojama įgyvendinti pagal Interreg V-A Lietuva – Lenkija bendradarbiavimo programą. Projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti automobilių stovėjimo aikštelės prie Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos pastato, esančio S. Nėries g.  Vilkaviškyje, rekonstrukcijos darbus, kurti bendradarbiavimo ryšius, vykdyti susitikimus su tarptautiniais partneriais, siekiant sukurti efektyvaus valdymo modelį.

Tarybos nariai pritarė, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija kartu su Suvalkų rajono savivaldybe rengtų, dalyvautų partnerio teisėmis ir įgyvendintų dar vieną projektą – „Suvalkų / Suvalkijos regiono paveldas – Lenkijos ir Lietuvos pasienio teritorijos turistiniai vartai“. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įrengti poilsio zoną prie Paežerių ežero, pontoninę prieplauką,  vandenlenčių parką Paežerių ežere ir vykdyti veiklas, skatinančias turizmą Vilkaviškio rajone.

Pritarimo sulaukė ir kitas projektas – „Kultūrinio paveldo skatinimas Lietuvos ir Lenkijos pasienio vietovėse sukuriant kultūros švietimo ir skatinimo centrus Suchovolėje ir Vilkaviškyje“. Projekto įgyvendinimo metu planuojama suremontuoti Vilkaviškio kultūros centro vidaus patalpas, pakeisti grindis, sutvarkyti sceną, atnaujinti įrangą.

Pritarta projekto – „Gamtos ir kultūros paveldo populiarinimas ir pasiekiamumo gerinimas Lietuvos ir Lenkijos pasienyje“ įgyvendinimui. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įrengti mažosios architektūros elementus prie Kaupiškių, Piliakalnių ir Rementiškių piliakalnių, įrengti informacinius ženklus ir stendus bei vykdyti veiklas, skatinančias turizmą Vilkaviškio rajone.

 

Savivaldybės informacija