Meniu
Globa tėvų prašymu

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, kad tėvų teisių ir pareigų atsisakyti negalima, todėl tėvai privalo visuomet rūpintis savo vaiku. Vis dėlto gyvenime pasitaiko situacijų, kai tėvai turi laikinai išvykti į užsienį, o vaiko kartu vežtis negali ar vaiko vežimasis kartu neatitiktų vaiko interesų (pavyzdžiui, vaikas išvykimo laikotarpiu negalėtų eiti į mokyklą). Tokiais atvejais teisės aktai numato galimybę nustatyti vaikui laikinąją globą (rūpybą) tėvų prašymu. Laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymą reglamentuoja socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 56 (Žin., 2002, Nr. 68-2798, 2007, Nr. 61-2360, 2011, Nr. 35-1655, 2012, Nr. 141-7286) patvirtinti Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai.

Atvejai, kai tėvai gali kreiptis dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) jų vaikui nustatymo. Teikti prašymą dėl laikinosios globos (rūpybos) vaikui nustatymo galima tuo atveju, jei iš Lietuvos laikinai išvykti nori abu vaiko tėvai ar vienintelis iš turimų tėvų.

Asmenys, kurie gali kreiptis dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo.

Kreiptis gali į užsienio valstybę planuojantys išvykti vaiko tėvai ar vienintelis iš turimų tėvų.

Institucija, į kurią reikia kreiptis dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo.

Dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo tėvai (vienintelis iš turimų tėvų) turi kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos, o jos nesant – į gyvenamosios vietos vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybą).

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, kreipiantis dėl globos tėvų prašymu nustatymo:

1. rašytinį prašymą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo jų išvykimo iš šalies laikotarpiu ir fizinio asmens paskyrimo globėju (rūpintoju), kuriam tėvai patiki laikinai prižiūrėti savo vaiką;

2. vaiko gimimo liudijimo kopiją;

3. tėvų ir siūlomo fizinio asmens prižiūrėti vaiką asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas, o kai pateikiami šių dokumentų originalai, jų kopijas pasidaro vaiko teisių apsaugos skyrius (tarnyba);

4. siūlomo fizinio asmens sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą;

5. siūlomo fizinio asmens gyvenamosios vietos savivaldybės (seniūnijos) buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą;

6. kartu su siūlomu fiziniu asmeniu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus.

Kreipimosi dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo terminas.

Kreiptis reikia ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki planuojamo išvykimo į užsienio valstybę.

Asmuo, kuris tampa vaiko atstovu (globėju ar rūpintoju) tėvams (vieninteliam iš turimų) išvykus.

Asmenį, kuris galėtų tapti vaiko globėju (rūpintoju), pasiūlo išvykstantys tėvai (ar vienintelis iš turimų tėvų). Jei vaiko teisių apsaugos skyrius (tarnyba) pagrįstai mano, kad siūlomas asmuo negalėtų tinkamai atstovauti vaikui tėvų išvykimo laikotarpiu, pasiūlo išvykstantiems tėvams pasirinkti kitą asmenį, kuris laikinai būtų paskirtas vaiko globėju (rūpintoju).

Terminas, kuriam gali būti nustatoma vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu.

Vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu nustatoma nuo tėvų rašytiniame prašyme nurodytos jų išvykimo iš Lietuvos Respublikos dienos iki jų sugrįžimo į Lietuvos Respubliką.

Institucija, kuri nustato vaiko laikinąją globą (rūpybą) tėvų prašymu.

Vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu nustatoma vaiko teisių apsaugos skyriaus (tarnybos) teikimu savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Vaiko globos išmoka.

Vaiko globos išmoka, nustačius vaikui laikinąją globą (rūpybą) tėvų prašymu, nėra mokama. Todėl vaiko tėvai ir asmuo, paskirtas vaiko globėju (rūpintoju), turi iš anksto susitarti dėl vaiko išlaikymo tėvų išvykimo laikotarpiu.

Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu pabaiga.

Vaiko tėvai privalo ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo jų sugrįžimo į Lietuvos Respubliką raštu informuoti vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybą). Savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip kitą dieną po nurodytos informacijos gavimo dienos priima įsakymą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu pabaigos.