Meniu
Globa šeimoje

Globa (rūpyba) šeimoje – tai tokia globos (rūpybos) forma, kai vaikui globa (rūpyba) nustatoma fizinio asmens šeimoje ir vaiko globėju paskiriamas fizinis asmuo. Globėju gali būti paskirti ir abu sutuoktiniai.

Vaiko globa (rūpyba) šeimoje – ne daugiau kaip penkių vaikų globa (bendras vaikų skaičius šeimoje su savais vaikais – ne daugiau kaip penki vaikai) natūralioje šeimos aplinkoje. Jei nustatant globą siekiama neišskirti brolių ir seserų, šeimoje globojamų vaikų skaičius gali būti ir didesnis.

Lentelėje pateiktas vaikų, globojamų (rūpinamų) šeimoje, ir globos (rūpybos) šeimoje nustatymo atvejų. skaičius Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2011 m.

Vaikai globojami (rūpinami) šeimoje

Per laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2011-11-24

Laikotarpio pabaigai (2011-11-24)

Šeimų skaičius

Atvejų skaičius

Šeimų skaičius

Vaikų skaičius

1. Vaiko globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, iš viso:

8

10

88

120

1.1. Vaiko globėju (rūpintoju) tapo giminaičiai:

6

8

28

34

1.1.1. senelis/senelė

2

4

16

21

1.1.2. sesuo/brolis

2

2

3

3

1.1.3. teta/dėdė

2

2

9

10

1.2. Vaiko globėju (rūpintoju) tapo kitas asmuo (ne giminaitis)

2

2

60

86


Jeigu Jūs norite tapti globėju (rūpintoju), Jūs turite atitikti globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus. Jie yra tokie:

 • Turite būti sulaukęs 21 metų amžiaus.
 • Jeigu ketinate globoti artimą giminaitį, turite būti ne jaunesnis kaip 18 metų. (Artimi vaiko giminaičiai yra seneliai, broliai ir seserys)
 • Turite būti išklausęs mokymus,
 • Įvertintas teigiamai ir patvirtintas tinkamu globoti vaiką.

Jeigu norite globoti vaiką, pirmiausia turite kreiptis į vaiko teisių apsaugos skyrių ir pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą globoti vaiką,
 • Nustatytos formos sveikatos pažymėjimą,
 • Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą,
 • Pažymą apie pajamas,
 • Kartu gyvenančių vyresnių nei 16 metų asmenų sutikimą, kad Jūs taptumėte globėju.
 • Be to, vaiko teisių specialistai gaus pažymą apie Jūsų teistumą.
 • Po to vaiko teisių apsaugos skyriaus tarnybos specialistai arba jų socialiniai partneriai, kurie vykdys mokymus, apsilankys Jūsų namuose ir įvertins buities sąlygas.
 • Kai visi reikalingi dokumentai bus surinkti, skyriaus specialistai atliks pirminę atranką ir nusiųs Jus į mokymus. Mokymus vykdo vaiko teisių apsaugos skyriaus (tarnybos) socialiniai partneriai–- atestuoti socialiniai darbuotojai, parengti mokyti globėjus ir įtėvius.

Jūs turite žinoti, kad ne visi asmenys gali būti vaiko globėju.

Asmenys, kurie negali būti skiriami globėjais:

• Asmuo, neturintis 21 metų, išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja vaiko artimasis giminaitis.

• Asmuo, kuris pripažintas neveiksniu dėl psichikos ligos, silpnaprotystės arba ribotai veiksniu dėl piktnaudžiavimo narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis, alkoholiu.

• Asmuo, kuris buvo atskirtas nuo savo vaiko.

• Asmuo, anksčiau buvęs globėju, ir nušalintas nuo globėjo pareigų.

• Asmuo, teistas už tyčinius nusikaltimus.

• Asmuo, sulaukęs 65 metų arba vyresnis, išskyrus artimąjį giminaitį, jei jis nori laikinai globoti jaunesnį kaip 10 metų vaiką.

Kai atestuoti socialiniai darbuotojai parengs teigiamą išvadą apie Jūsų pasirengimą ir ją persiųs vaiko teisių apsaugos skyriui, Jums bus pasiūlytas galimas globoti vaikas.

Svarbu suprasti, kad vaikui parenkama šeima, o ne šeimai – vaikas. Jums pravartu žinoti, kaip vaikui parenkamas globėjas

Jeigu vaikas neturi artimųjų giminaičių, galinčių jį globoti, vaiko teisių apsaugos skyrius ieško kito asmens, galinčio jį globoti, atsižvelgdamas į vaiko poreikius ir šeimos galimybes. Šeimos galimybes vaiko teisių apsaugos skyrius vertina pagal atestuotų socialinių darbuotojų parengtą šeimos pasirengimo globoti vaiką išvadą, kurioje aptariami šeimos gebėjimai. Jeigu vaiko teisių apsaugos skyrius neturi duomenų apie vaiko poreikius atitinkančią parengtą šeimą ar šeimyną, vaiko globėju gali būti paskirta socialinės globos įstaiga. Statistika rodo, kad dažniausia vaiko globėju tampa jo artimieji giminaičiai – seneliai.

Jeigu Jūs būsite paskirtas vaiko laikinuoju globėju, Jūs globosite vaiką, kol bus galima jį sugrąžinti tėvams, arba kol teismas nuspręs, kad vaikui reikia nustatyti nuolatinę globą.

Jeigu Jūs būsite paskirtas vaiko nuolatiniu globėju, vaiko globa tęsis iki pilnametystės (arba emancipacijos) arba kol jis bus įvaikintas, jeigu Jūs patvirtinsite teisme sutikimą dėl įvaikinimo.

Jeigu Jūs būsite paskirtas vaiko globėju, Jūsų globojamam vaikui jo globos laikotarpiu bus skiriama 4 BSI dydžio išmoka per mėnesį. Dėl išmokos turėsite kreiptis į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyrių.

Globojant vaiką, Jums gali kilti problemų.

Svarbu žinoti, jeigu globojant vaiką kyla problemų, reikia nedelsiant kreiptis į vaiko teisių apsaugos skyrių arba atestuotus socialinius darbuotojus, kurie vykdė mokymus. Tik kvalifikuoti specialistai gali padėti išvengti dar didesnių sunkumų arba nesėkmingos globos pabaigos. Jeigu specialistai, į kuriuos kreipiatės, Jums negalės padėti, jie nukreips ar rekomenduos, kas gali Jums pagelbėti. Globėjas, globodamas vaiką, privalo nuolat palaikyti ryšį su vaiko teisių apsaugos skyriumi ir visas kylančias problemas spręsti bendradarbiaudamas su kompetentingais specialistais.

Jūs galite būti atleistas nuo pareigų, jeigu Jūs, globodamas vaiką, negalėsite tinkamai jų atlikti dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos,turtinės padėties pablogėjimo ar dėl kitų svarbių priežasčių.

Taip pat Jums svarbu žinoti, kad globėjas gali būti nušalintas nuo pareigų, jeigu jis netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina vaiko teisių ir interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais.