Meniu
Administracijos veiklos reglamentas

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. B-ĮV-600A

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklės (toliau —Taisyklės) reglamentuoja Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos (toliau– Administracijos) vidaus tvarką, kurios tikslas – stiprinti darbo drausmę, užtikrinti gerą darbo kokybę, didinti jo našumą ir efektyvumą, daryti įtaką Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau vadinama— valstybės tarnautojai ir darbuotojai) elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai.

2. Šios Taisyklės nustato vidaus tvarką, kurios privalo laikytis visi Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai atlikdami tarnybines pareigas.

3. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių  teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

4. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi vykdyti ne tik pareigybių aprašymuose nustatytas pareigas, bet ir laikytis bendrąjį Administracijos įvaizdį formuojančių principų:  

— pagarbos žmogui,  

—    teisingumo, 

—    nesavanaudiškumo,   

—    padorumo, 

—    nešališkumo,  

—    atsakomybės,   

—    pavyzdingumo ir dorovingumo

5. Už Taisyklių įgyvendinimą atsako Administracijos direktorius.

 

II. PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA

 

6. Administracijos direktoriui draudžiama atsisakyti priimti į darbą asmenį dėl jo lyties, rasės, tautybės, pilietybės, politinių ar religinių įsitikinimų bei kitų aplinkybių, nesusijusių su dalykinėmis darbuotojo savybėmis.

7. Valstybės tarnautojai priimami ir atleidžiami iš darbo Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka Administracijos direktoriaus įsakymu.

8.  Kiti  Administracijos darbuotojai priimami ir atleidžiami iš darbo Darbo kodekso nustatyta tvarka Administracijos direktoriaus įsakymu.

9. Ne vėliau kaip prieš darbo pradžią kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi darbdavys įteikia darbuotojui jo darbo pažymėjimą. Darbuotojo darbo pažymėjimas galioja iki darbo sutartyje nustatyto termino pabaigos.

10. Valstybės tarnautojams pažymėjimai išduodami Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

11. Darbuotojo darbo pažymėjimas keičiamas, jeigu jis tapo netinkamas naudoti ar pasikeitė asmens vardas, pavardė, pareigybė, pasibaigė pažymėjimo galiojimo laikas ir pan.

12. Valstybės tarnautojas ar darbuotojas darbo pažymėjimą privalo laikyti darbo vietoje, kad  reikalui esant galėtų jį parodyti.

13. Darbuotojas, praradęs pažymėjimą, apie tai turi pranešti Personalo skyriui ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Valstybės tarnautojas, praradęs pažymėjimą, Personalo skyriui pateikia raštišką prašymą dėl pažymėjimo paskelbimo negaliojančiu ir naujo pažymėjimo išdavimo.

14. Pirmąją priėmimo į darbą dieną valstybės tarnautojas ar darbuotojas pasirašytinai supažindinamas su Administracijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, šiomis Taisyklėmis, priešgaisrinės saugos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbą.

15. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atleisti iš einamų pareigų, privalo gautus pažymėjimus grąžinti Personalo skyriui.

 

III. DARBO IR POILSIO LAIKAS

 

16. Darbo laikas Administracijoje nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu  ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003m. rugpjūčio    7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose “ .

17. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis Administracijoje nustatyto darbo laiko režimo ir nenaudoti darbo laiko kitiems tikslams. Skyrių vedėjai ir seniūnai organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo apskaitą. Atsakingas padalinio darbuotojas, kiekvieną darbo dieną pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį. Jis atspausdinamas paskutinę mėnesio darbo dieną ir pasirašius perduodamas Apskaitos skyriui. Darbo laiko apskaitos žiniaraščius draudžiama braukyti, taisyti, trinti ir pan. 

18. Administracijoje pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį darbas pradedamas 8 valandą ir baigiamas 17 valandą, o penktadienį pradedamas 8 valandą ir baigiamas 15 valandą 45 minutės, pertraukos pailsėti ir pavalgyti trukmė visomis darbo dienomis – 45 minutės (nuo 12 valandos iki 12 valandos 45 minučių). Šalių susitarimu gali būti nustatytas ne visas darbo dienos ar darbo savaitės darbo laikas, atskiras valstybės tarnautojo ar darbuotojo darbo grafikas. Tokiu atveju šiose Taisyklėse nustatyti reikalavimai dėl darbo laiko pradžios, pabaigos ir kasdienės darbo laiko trukmės netaikomi. Prieš šventes darbo diena sutrumpinama viena valanda.

19. Ypatingais atvejais, įstatymų nustatyta tvarka Administracijos direktoriaus įsakymu  gali būti  pavesta dirbti ilgiau, negu nustatyta darbo savaitės norma, taip pat poilsio ir švenčių dienomis. 

20. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, palikdami Administraciją tarnybos ar darbo (toliau vadinama — darbas) tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą.

21. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai į darbą privalo atvykti laiku, nevėluoti; negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu valstybės tarnautojai ar darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys. Susirgęs valstybės tarnautojas ar darbuotojas privalo tą pačią dieną apie neatvykimą į darbą informuoti padalinio vadovą. Padalinio vadovas šią informaciją perduoda Personalo ir Apskaitos skyriams. Grįžęs po ligos valstybės tarnautojas ar darbuotojas informuoja Personalo Ir Apskaitos skyrius.

 

IV. DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

 

22. Darbo užmokestis valstybės tarnautojams ir darbuotojams mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir Darbo kodeksu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo apmokėjimo sąlygas.

23. Administracijos tarnautojams ir darbuotojams darbo užmokestis mokamas pervedant į gavėjų nurodytas bankų mokėjimo korteles ar atsiskaitomąsias sąskaitas arba išmokamas Apskaitos skyriuje.

 

V. TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

 

24. Administracijos tarnautojų ir darbuotojų tarnybinės komandiruotės įforminamos Administracijos direktoriaus įsakymu. Administracijos tarnautojų ir darbuotojų išvykimo į tarnybines komandiruotes klausimus sprendžia Administracijos direktorius.

25. Kad Administracijos tarnautojai ir darbuotojai galėtų išvykti į tarnybinę komandiruotę, Personalo skyriui turi pateikti dokumentą su Administracijos direktoriaus rezoliucija.

26. Tarnybinės komandiruotės apmokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d.  nutarimo Nr. 526 „Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 74-2555) nuostatomis.

27. Tarnybinių komandiruočių išlaidas asignavimų valdytojai gali apmokėti avansu arba valstybės tarnautojui ar darbuotojui grįžus iš tarnybinės komandiruotės ir per 3 dienas pateikus avansinę apyskaitą bei išlaidas patvirtinančius dokumentus.

28. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, grįžę iš tarnybinių komandiruočių, informuoja apie tarnybinio pavedimo arba užduoties atlikimą Administracijos direktorių arba į tarnybinę komandiruotę siuntusį vadovą. Jei komandiruotė truko ilgiau nei vieną dieną, valstybės tarnautojas ir darbuotojas per penkias dienas Personalo skyriui pateikia raštišką komandiruotės ataskaitą. Trumpa informacija apie komandiruotės vietą, tikslą, analizuotas problemas, priimtus sprendimus, rezoliucijas ir pan. elektronine forma pateikiama Bendrojo skyriaus vyresniajam specialisto (informacijos specialistui).

 

VI. ATOSTOGŲ SUTEIKIMO TVARKA

 

29. Kasmetinių, nemokamų atostogų, atostogų kvalifikacijai tobulinti, atostogų dėl tarnautojo perkėlimo į kitas pareigas valstybės tarnautojai leidžiami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kitų tikslinių atostogų valstybės tarnautojai leidžiami Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Administracijos darbuotojai visų rūšių atostogų leidžiami Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

30. Teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kolektyvinė sutartis (jeigu sudaryta).

31. Prašymai suteikti kasmetines atostogas raštu suderinami su padalinio vadovu ir Administracijos direktoriui pateikiami ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki planuojamų atostogų pradžios.

32. Šalių susitarimu kasmetinės atostogos gali būti skaidomos į dalis, iš kurių viena negali būti trumpesnė kaip 14 kalendorinių dienų.

33. Kasmetinių atostogų dalys viena nuo kitos turi būti atskirtos bent viena darbo diena, o ne poilsio ar švenčių diena.

34. Atostogos Administracijos tarnautojams ir darbuotojams suteikiamos Administracijos direktoriaus įsakymu.

2017 m. sausio 26 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. B-ĮV-157 redakcija

35. Administracijos padalinių vadovų funkcijas jų atostogų metu vykdo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, paskirti Administracijos direktoriaus įsakymu. Administracijos padalinių tarnautojų ir darbuotojų pavadavimas įforminamas Administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į padalinio vadovo rekomendaciją.

36. Padalinių vadovai turi užtikrinti, kad valstybės  tarnautojams ir darbuotojams duoti prieš atostogas pavedimai jų atostogų metu būtų perduoti vykdyti kitiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams.

37. Darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki kasmetinių atostogų pradžios.

38. Administracijos direktoriaus ir valstybės tarnautojo ar darbuotojo susitarimu, valstybės tarnautojams ir darbuotojams gali būti suteikiamos iki 14 kalendorinių dienų nemokamos atostogos.

 

VII. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ MOKYMAI

 

39. Administracijos tarnautojų ir darbuotojų mokymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais teisės aktais bei Tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais.

40. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams, besimokantiems pagal vieną studijų programą, susijusią su tiesioginių funkcijų vykdymu, suteikiamos mokymosi atostogos, mokant 50 procentų pareiginės algos. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams, su kuriais sudarytos trišalės sutartys, suteikiamos mokamos mokymosi atostogos, mokant 100 procentų pareiginės algos.

 

VIII. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

 

41. Kiekvienam valstybės tarnautojui ar darbuotojui turi būti sudaromos tinkamos darbo sąlygos, saugi  darbo vieta, patogi ir nekenksminga sveikatai aplinka.

42. Saugus darbas organizuojamas vadovaujantis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimais. Su visais saugos ir sveikatos darbe lokaliniais teisės aktais valstybės tarnautojai ir darbuotojai atsakingo specialisto turi būti supažindinti pasirašytinai.

 

 IX. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

43. Administracijos valstybės tarnautojams už tarnybinius nusižengimus gali būti skiriamos tarnybinės nuobaudos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis. Administracijos darbuotojams už darbo drausmės pažeidimus gali būti skiriamos drausminės nuobaudos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Tarnybines nuobaudas skiria Administracijos direktorius.

44. Tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūra pradedama savivaldybės administracijos direktoriaus arba valstybės tarnautojo ar darbuotojo tiesioginio vadovo iniciatyva arba kai jie gauna oficialią informaciją apie valstybės tarnautojo ar darbuotojo tarnybinį nusižengimą.

45. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai už padarytą Administracijai materialinę žalą traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.

 

X. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ SKATINIMAS IR PAŠALPOS

 

46. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai skatinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso nuostatomis bei kitais darbo santykius reglamentuojančiais teisės aktais.

47. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ar šeimos narių ligos, stichinės nelaimės ir turto netekimo bei kitų nelaimių atvejais gali būti skiriama pašalpa teisės aktų nustatyta tvarka. Pašalpa skiriama: mirus artimiems giminaičiams - sutuoktiniui, vaikui, įvaikiui – 5 MMA, tėvams – 2 MMA. Mirus valstybės tarnautojui ar darbuotojui, jo šeimos nariams išmokama 5 MMA laidojimo pašalpa.

48. Valstybės tarnautoją ar darbuotoją, įgijusį teisę į visą senatvės pensiją arba ją gaunantį, atleidžiant iš pareigų, skiriama 2 (dviejų) mėnesių pareiginės algos dydžio vienkartinė piniginė išmoka.

XI. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

 

49. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo laikytis bendrų švaros, higienos ir tvarkos taisyklių. Administracijos patalpose leidžiama rūkyti tik tam skirtose, pažymėtose vietose. Kitose vietose, taip pat tarnybinėse transporto  priemonėse, rūkyti draudžiama..

50. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama  darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, išskyrus oficialius priėmimus ir kitus protokolinius renginius, būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.

51. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu.

52. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama  darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

53. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik valstybės tarnautojui ar darbuotojui esant.

54. Valstybės tarnautojas ir darbuotojas, išeidamas iš kabineto, saugumo sumetimais privalo užrakinti duris, o jeigu kabinete dirba dviese ar daugiau, išeinantis paskutinis privalo uždaryti ir užrakinti duris. 

55. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi racionaliai  ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Administracijos išteklius. Saugoti jiems priskirtas materialines vertybes ir atsakyti už jų sugadinimą ar dingimą. 

56. Administracijoje elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

57. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Administracijos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.

58. Darbo dienomis sargas Administracijos pastato duris atrakina 7 valandą 30 minučių, po darbo užrakina: pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — 18 valandą, penktadienį — 16 valandą 45 minutės. Pašaliniai asmenys be Administracijos darbuotojų palydos anksčiau ar vėliau nurodyto laiko, taip pat poilsio ir švenčių dienomis, į Administracijos pastatą neįleidžiami. 
Išeiginėmis ir švenčių dienomis, kai vyksta iškilmingų santuokų registravimas, pastato paradinės durys atrakinamos ir užrakinamos suderinus laiką su Civilinės metrikacijos skyriumi. Pastatų priežiūros bei uždarymo tvarką seniūnijų administraciniuose pastatuose nustato seniūnai. 

59. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atleidžiami iš pareigų, privalo atsiskaityti už jiems pavestas užduotis ir patikėtas materialines vertybes.

60. Valstybės tarnautojas ar darbuotojas, sužinojęs apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą, informuoja apie tai padalinio vadovus ir nusišalina nuo viešojo administravimo veiksmo.

 

XII. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

 

61. Savo elgesiu ir išvaizda tarnyboje valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo nediskredituoti  Administracijos vardo, rodyti pavyzdį kitiems, laikytis visuotinai priimtų dorovės normų.

62. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga — švari, dalykinio stiliaus (draudžiama darbo metu dėvėti drabužius, skirtus sportui, poilsiui, pramogoms ir pan.). 

63. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu įstaigai ar institucijai arba jos reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę – penktadienį gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.

64. Valstybės tarnautojo ar darbuotojo tiesioginis vadovas, kurio nuomone, valstybės tarnautojo ar darbuotojo apranga ir išvaizda netinkama, įpareigoja valstybės tarnautoją ar darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

 

XIII. ELGESIO REIKALAVIMAI

 

65.  Valstybės tarnautojai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Administraciją, todėl savo elgesiu, sprendimais ir veiksmais privalo būti pilietinės pozicijos pavyzdžiai.

66. Administracijoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.

67. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

68. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

69. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo:

69.1. laikytis valstybinės kalbos reikalavimų;

69.2. būti ramūs, tolerantiški, nekelti balso tono, nesukelti įtampos ar konfliktinės situacijos, dėl kurios sumažėtų kitų tarnautojų ar darbuotojų darbingumas ar būtų provokuojamas neleistinas elgesys su lankytojais ir interesantais;

69.3. darbo vietoje vengti nereikalingo triukšmo, palaikyti dalykinę atmosferą, kavą ar arbatą gerti tuomet, kai tai netrukdo tiesioginiam darbui;

69.4. suteikti žmonėms  informaciją apie jų teises, pareigas, galimybes ar galimus padarinius, nedarant įtakos žmogaus apsisprendimui;

69.5. įėjus į kabinetą ir radus bendradarbį kalbant telefonu ar su interesantu, palaukti už durų, kol baigsis pokalbis;

69.6. jei kabinete yra interesantas, nekalbėti tarpusavyje su bendradarbiu nieko bendra su interesanto interesais neturinčia tema.

 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

70. Taisyklės galioja visiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams.

71. Valstybės tarnautojai asmeniškai atsako už savo sprendimus ir veiksmus.

72. Ginčai, kilę dėl Taisyklių reikalavimų pažeidimų, nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka. 

                                        __________________________________

 

 


 

 

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2010 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. B-ĮV-600A

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VEIKLOS REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės veiklos reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) veiklos tvarką.

2. Administracija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurią sudaro struktūriniai padaliniai (skyriai), struktūriniai teritoriniai padaliniai (seniūnijos) ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai. Administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus tvirtina ir keičia Taryba.

3. Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Seimo priimtais teisės aktais, Vyriausybės nutarimais, Administracijos nuostatais, Administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Administracijos veiklą.

4. Administracija savo veiklą grindžia įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais viešojo administravimo principais.

5. Administracija nepavaldi valstybės institucijoms.

II. ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA

6. Administracijos direktorius – Savivaldybės vykdomoji institucija, turinti viešojo administravimo teises ir pareigas.

7. Administracijos direktorius pavaldus Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai (toliau – Taryba) ir atskaitingas Tarybai ir Savivaldybės merui.

8. Administracijos direktorius į pareigas skiriamas ir atleidžiamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

9. Administracijos direktorius organizuoja Administracijos darbą, atsako už vidaus administravimą įstaigoje, koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų darbą, atlieka kitus jam įstatymų nustatytus bei Tarybos perduotus įgaliojimus.

10. Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybė steigiama Tarybos sprendimu. Administracijos direktoriaus pavaduotojas į pareigas skiriamas ir atleidžiamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir valstybės tarnybos įstatymų nustatyta tvarka.

11. Administracijos direktoriaus pavaduotojas vykdo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

12. Administracijos direktoriaus pavaduotojas atlieka Administracijos direktoriaus pareigas jo atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, Tarybai priėmus sprendimą dėl pavadavimo.

13. Administracijos direktorius leidžia įsakymus, kurie įforminami Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo blanke.

14. Struktūriniam padaliniui vadovauja vedėjas, struktūriniam teritoriniam padaliniui – seniūnas (toliau – padalinio vadovas). Struktūrinių bei struktūrinių teritorinių padalinių darbą organizuoja padalinio vadovas, vadovaudamasis padalinio nuostatais. Padalinio vadovas atsako už padaliniui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą.

15. Padalinių vadovai, padalinių valstybės tarnautojai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai (toliau – valstybės tarnautojų) ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) savo darbą organizuoja vadovaudamiesi Administracijos direktoriaus patvirtintais pareigybių aprašymais.

16. Padalinių vadovų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigas, jų atostogų, ligos ar kitais atvejais, kai jie negali eiti pareigų, vykdo Administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas kitas padalinio vadovas, valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

III. ADMINISTRACIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

17. Administracijos darbą organizuoja Administracijos direktorius.

18. Administracijos veikla organizuojama vadovaujantis Tarybos patvirtintu Strateginiu veiklos planu, kuriame yra suformuota Administracijos misija ir strateginiai tikslai, aprašomos Administracijos vykdomos programos, numatomi finansavimo šaltiniai.

19. Strateginiam veiklos planui rengti, koordinuoti, tikslinti, iškilusioms problemoms analizuoti, prioritetams nustatyti, pasiektiems rezultatams įvertinti sudaroma Strateginio planavimo grupė, kurios sudėtį tvirtina Administracijos direktorius.

20. Vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų nuostatas, Administracijos direktoriaus įsakymu sudaromos nuolatinės komisijos, komisijos ar darbo grupės.

21. Padalinių vadovai ir valstybės tarnautojai praeitų metų veiklos ataskaitas Administracijos direktoriui pateikia iki einamųjų metų kovo 1 d.

22. Administracijai aktualūs klausimai svarstomi Administracijos pasitarimuose. Pasitarimuose dalyvauja Administracijos direktorius, Administracijos direktoriaus pavaduotojas, padalinių vadovai, valstybės tarnautojai, kiti kviestieji asmenys.

23.Administracijos pasitarimai vyksta kiekvieną pirmadienį 9.00 val., pasitarimą veda Administracijos direktorius.

24. Kiekvieno mėnesio 2-ą ir 4-ą pirmadienį 9.00 val. vyksta Administracijos padalinių ir įmonių, įstaigų, organizacijų, kurių steigėjas yra Taryba, vadovų bendras pasitarimas, kuriam vadovauja Savivaldybės meras. Šiuose pasitarimuose gali dalyvauti žiniasklaidos atstovai, kiti kviestieji asmenys.

25. Tarybos, Savivaldybės mero pavedimus vykdyti perduoda Administracijos direktorius arba jie duodami tiesiogiai padalinio vadovui arba valstybės tarnautojui.

26. Padalinio vadovas, valstybės tarnautojas užtikrina, kad Administracijos direktoriaus pavedimai būtų deramai ir laiku įvykdyti.

27. Pavedimai duodami rezoliucijomis, kitokia rašytine ar žodine forma.

28. Pavedimai turi būti įvykdomi per 15 darbo dienų, jei nenurodytas konkretus įvykdymo terminas. Rezoliucijomis duotų pavedimų vykdymą kontroliuoja Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas.

29. Jei pavedimas duodamas keliems vykdytojams, jo vykdymą organizuoja rezoliucijoje nurodytas pirmasis asmuo. Kiti vykdytojai, kaip ir pirmasis, atsakingi už pavedimo įvykdymą laiku.

30. Jei įvykdyti pavedimo per nustatytą terminą dėl objektyvių negalima, apie tai turi būt pranešta pavedimą davusiam vadovui ir padalinio vadovui.

IV. DOKUMENTŲ PASIRAŠYMAS IR TVIRTINIMAS

31. Administracijos direktorius pagal kompetenciją pasirašo:

31.1. įsakymus;

31.2. finansinės atskaitomybės ir apskaitos dokumentus, kur būtinas įstaigos vadovo parašas;

31.3. statistines ataskaitas;

31.4. kitus teisės aktų jam pasirašyti priskirtus dokumentus.

32. Administracijos direktorius tvirtina teisės aktais jo kompetencijai priskirtus tvirtinti dokumentus: darbo planus, tarnybinių patikrinimų išvadas, programas, sąrašus, kitus dokumentus.

33. Administracijos direktoriaus pasirašyti įsakymai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jei pačiuose įsakymuose nenumatyta kita jų įsigaliojimo data.

34. Administracijos direktoriui teikiami pasirašyti, tvirtinti dokumentai turi būti parengti ir įforminti pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

35. Padalinių vadovai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, įgalioti Administracijos direktoriaus, pagal kompetenciją turi teisę, nustatytą padalinių nuostatuose ir pareigybių aprašymuose, pasirašyti parengtus raštus (raštus, pažymas, protokolus, aktus ir kt.).

36. Padalinių vadovai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai su įvairių institucijų ir įstaigų darbuotojais (pagal susitarimą) preliminariai spręsdami darbo klausimus gali susirašinėti elektroniniu būdu.

 

V. DOKUMENTŲ RENGIMAS

37. Administracijoje rengiami Tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, teisės aktų bei kitų oficialių dokumentų (toliau – dokumentų) projektai.

38. Dokumentų projektus pagal kompetenciją rengia Administracijos padaliniai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, Administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos ar darbo grupės.

39. Teisės aktų projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymą, Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, Dokumentų rengimo taisykles.

40. Tarybos sprendimų projektai rengiami vadovaujantis Tarybos reglamento nuostatomis.

41. Savivaldybės vardu sudaromos sutarys rengiamos ir pasirašomos Tarybos reglamento nustatyta tvarka.

42. Dokumento rengėjas dokumento projektą (atsižvelgiant į jo svarbą, turinį ir pan.) gali derinti (galima derinti ir informacinių technologijų priemonėmis) su Administracijos padaliniais, esant reikalui su kitų institucijų ar įstaigų atsakingais darbuotojais.

43. Administracijos padaliniai dokumentų projektus turi suderinti per 1-2 darbo dienas.

431. Teisės akto rengėjas parengtame dokumente nurodo šiuos rekvizitus:

Parengė

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)“.

2016 m. birželio 20 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. B-ĮV-680 redakcija

44. Suderintus dokumentus bei jų priedus vizuoja rengėjas ir:

44.1.Administracijos direktoriaus įsakymus ir mero potvarkius veiklos klausimais, raštus valstybės institucijoms ir įstaigoms prie jų – dokumento rengėjas, padalinio vadovas, kalbos tvarkytojas, Juridinio skyriaus vedėjas ar vyriausiasis specialistas, kito padalinio, su kurio kompetencija susijęs rengiamas dokumentas, vadovas;

44.2. Administracijos direktoriaus įsakymus ir mero potvarkius personalo klausimais, raštus savivaldybės institucijoms ir įstaigoms – dokumento rengėjas, padalinio vadovas.

VI. DOKUMENTŲ VALDYMAS

45. Už Administracijos dokumentų valdymo organizavimą ir kontrolę yra atsakingas administracijos direktorius.

46. Administracijos Bendrasis skyrius, vadovaudamasi Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą ir apskaitą, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą administracijos struktūriniuose padaliniuose, teikia metodines rekomendacijas dėl dokumentų valdymo reikalavimų vykdymo. Už dokumentų rengimą, įforminimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą ir jų užduočių vykdymo kontrolę atsako struktūrinių padalinių vadovai. Padalinai rengia, įformina, tvarko dokumentus, sudaro ir saugo bylas iki jų perdavimo į įstaigos archyvą.

Kasmet likus mėnesiui iki naujų kalendorinių metų pradžios Bendrasis skyrius parengia ateinančių metų savivaldybės numatomų sudaryti bylų planą – dokumentacijos planą ir dokumentų registrų sąrašą. Dokumentacijos plane bylos surašomos pagal administracijai nustatytas funkcijas ir veiklos sritis. Kiekvieno padalinio vadovas ir valstybės tarnautojas iki lapkričio 15 dienos turi pateikti Bendrajam skyriui padalinyje numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašus ir jų registrus.

47. Parengti dokumentai turi būti registruojami jų pasirašymo ar tvirtinimo dieną, gauti dokumentai – jų gavimo dieną.

48. Gauti dokumentai skirstomi į registruotinus ir neregistruotinus. Registruotini dokumentai registruojami atitinkamuose dokumentų registruose. Užregistruoti dokumentai pateikiami nurodytiems adresatams, Savivaldybės merui ar Administracijos direktoriui pagal kompetenciją. Neregistruojami reklaminiai lankstinukai, konferencijų programos, periodiniai leidiniai, sveikinimai, privataus pobūdžio laiškai, kvietimai ir kita korespondencija, nesusijusi su atsakomybe ir rizika, kylančia dėl dokumentų neįtraukimo į dokumentų apskaitos sistemą.

49. Į asmenų prašymus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu. Prireikus į prašymą gali būti atsakoma ne valstybine kalba, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais prašymą pateikia užsienio valstybės institucija, kitas užsienio subjektas ar tarptautinė organizacija.

50. Administracijos direktorius dokumento laisvame plote tarp dokumento sudarytojo pavadinimo ir dokumento teksto, rašo rezoliuciją, kurioje nurodomas dokumento pavedimo vykdytojas (-ai), pavedimo turinys, pavedimą davusio asmens parašas, data, taip pat gali būti rašomas pavedimo įvykdymo terminas.

51. Dokumentai su rezoliucijomis perduodami vykdytojams. Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas kontroliuoja Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus pavedimų vykdymo terminus.

52. Dokumentas atiduodamas rezoliucijoje nurodytam vykdytojui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po rezoliucijos surašymo. Skubūs pavedimai perduodami nedelsiant. Jei dokumentą pavesta vykdyti keliems vykdytojams, atsakingam vykdytojui (jis nurodomas pirmas) atiduodamas dokumento originalas, kitiems vykdytojams – dokumento kopija. Kiti vykdytojai privalo, nelaukdami atsakingo vykdytojo priminimų, pagal savo kompetenciją laiku teikti reikiamą informaciją atsakingam vykdytojui. Už parengto dokumento kokybę vienodai atsako visi vykdytojai.

53. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, tiesiogiai gavę kitų institucijų ar žinybų dokumentus, adresuotus jiems ar Savivaldybės merui, ar Administracijos direktoriui, privalo juos nedelsdami užregistruoti atitinkamam registre.

54. Su pasirašytais Administracijos direktoriaus įsakymais ir mero potvarkiais supažindina, juos registruoja, daugina, įteikia padaliniams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, tvirtina ir saugo iki perdavimo archyvui:

54.1. Bendrasis skyrius – Administracijos direktoriaus įsakymus ir mero potvarkius veiklos klausimais;

54.2. Personalo skyrius – Administracijos direktoriaus įsakymus ir mero potvarkius personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais.

55. Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui ar pagal kompetenciją ar įgaliojimą padalinio vadovui pasirašyti teikiama tiek parengtų siunčiamųjų dokumentų egzempliorių, kiek jų pasirašytų bus siunčiama, ir vizuotas dokumento egzempliorius. Jeigu siunčiamas dokumentas yra atsakomasis, jis teikiamas pasirašyti kartu su dokumentu, į kurį atsakoma, ir kitais susijusiais dokumentais. Pasirašyto ir užregistruoto siunčiamojo dokumento originalas ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jo kopijos išsiunčiami adresatams, o vizuotas dokumento egzempliorius (nustatyta tvarka ir dokumento originalas) paliekamas kartu su dokumento, į kurį atsakoma, originalu.

56. Administracijoje sudaryto ar jos gauto dokumento kopijos, nuorašo ar išrašo tikrumą tikrumo žyma tvirtina padalinio, kuriame sudarytas arba saugomas dokumentas, vadovas arba kitas tokius įgaliojimus turintis valstybės tarnautojas arba darbuotojas.

57. Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslaptį sudarantys dokumentai rengiami, įforminami, registruojami, siunčiami, gabenami, gaunami, naudojami, dauginami, saugomi, traukiami į apskaitą ir naikinami laikantis Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos administravimą ir apsaugą, reikalavimų.

58. Jeigu dokumentas, išskyrus elektroninius dokumentus, siunčiamas tik faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, pasirašyti teikiamame dokumente šalia rengėjo vizos arba specialiojoje žymoje (viršutinės paraštės dešinėje pusėje) paryškintomis raidėmis nurodoma, kad originalas nebus siunčiamas. Faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais gauti dokumentai, jei yra užtikrinta jų teksto apsauga ir galima identifikuoti siuntėjo parašą, išspausdinami ir registruojami bendra tvarka. Jei vėliau atsiunčiamas dokumento originalas, jis registruojamas ta pačia data ir numeriu, kaip anksčiau faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais gautas dokumentas, ir šie dokumentai segami į bylą.

VII. ARCHYVO TVARKYMAS

59. Savivaldybės likviduotų įmonių, įstaigų, organizacijų ir Administracijos archyvą tvarko Bendrasis skyrius.

60. Už tinkamą padalinių dokumentų sutvarkymą ir perdavimą saugoti archyvui atsakingi padalinių vadovai, valstybės tarnautojai.

61. Archyvai tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, kitais teisės aktais reglamentuojančiais dokumentų valdymą ir naudojimą.

VIII. ANTSPAUDO NAUDOJIMAS

62. Administracija turi antspaudą su Vilkaviškio herbu. Už jo saugojimą ir naudojimą atsakingas Administracijos direktorius. Šį antspaudą saugoti ir jį naudoti Administracijos direktorius paveda vienam iš valstybės tarnautojų ar darbuotojų.

63. Seniūnijos turi antspaudą su seniūnijos arba valstybės herbu, padaliniai arba valstybės tarnautojai gali naudotis antspaudais be herbo. Civilinės metrikacijos skyrius įstatymų nustatyta tvarka naudoja antspaudą su valstybės herbu.

64. Administracijos bei padalinių ar valstybės tarnautojų žinioje esantys antspaudai naudojami vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

IX. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS

65. Visuomenės informavimu apie Administracijos veiklą ir palankios viešosios nuomonės apie Savivaldybę formavimu rūpinasi Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas (toliau – informacijos specialistas) kartu su padalinių vadovais, valstybės tarnautojais ir darbuotojais.

66. Informacijos specialistas kartu su Administracijos padalinių vadovais ir kitais tarnautojais teikia informaciją Informacinių technologijų skyriui skelbti Savivaldybės interneto svetainėje, žiniasklaidos priemonėms bei visuomenei, komentuodamas su Savivaldybės įgaliojimais susijusius klausimus, informuodamas apie Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus arba valstybės tarnautojų ar darbuotojų vizitus, susitikimus, pasitarimus, svarbiausius sprendimus, pasirašytus dokumentus bei kitus su Savivaldybės veikla susijusius klausimus, taip pat rengia pranešimus spaudai. Informacijos specialistas apibendrina su Savivaldybės veikla susijusią informaciją, skelbiamą žiniasklaidos priemonėse, interneto svetainėse, ir teikia ją Savivaldybės merui ir Administracijos direktoriui.

67. Informacijos specialistas Administracijos direktoriaus pavedimu operatyviai reaguoja į spaudoje, kitose žiniasklaidos priemonėse paskelbtas tikrovės neatitinkančias žinias ir, suderinęs su Savivaldybės meru, Administracijos direktoriumi ar padalinių vadovais, pagal jų įgaliojimams priskirtą veiklos sritį, pateikia žiniasklaidos priemonėms oficialią Savivaldybės poziciją dėl paskelbtų žinių.

68. Informacija pagal pareiškėjų prašymus teikiama Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (Žin., 2005, Nr. 139-5008) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

X. PILIEČIŲ IR KITŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ (SKUNDŲ) NAGRINĖJIMAS BEI INTERESANTŲ PRIĖMIMAS

69. Asmenų prašymai gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją), raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu.

691. Asmenų prašymai Administracijoje priimami 304 kabinete Administracijos darbo laiku ir dvi papildomas valandas per savaitę kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį pasibaigus Administracijos darbo dienos laikui – nuo 17.00 val. iki 18.00 val. 106 kabinete.

2016 m. birželio 20 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. B-ĮV-680 redakcija

70. Priimami tik tokie žodiniai prašymai, kuriuos galima išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų. Prireikus asmeniui sudaroma galimybė išdėstyti prašymą raštu.

71. Asmens pageidavimu jo priėmimas institucijoje ir tiesioginis prašymo išdėstymas gali būti derinamas iš anksto telefonu ar kita ryšių priemone. Suderinamas priėmimo institucijoje laikas ir vieta, institucijos atstovo, kuris priims asmenį, vardas ir pavardė, pareigos. Pasikeitus nurodytam priėmimo laikui ar vietai, asmuo turi būti iš anksto įspėtas.

72. Kai asmuo nemoka valstybinės kalbos arba dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo negali suprantamai reikšti minčių, jam kreipiantis žodžiu į instituciją turi dalyvauti asmuo, gebantis išversti prašymą į valstybinę kalbą (vertėjas). Vertėją pakviečia prašymą nagrinėjanti institucija arba asmuo, kuris kreipiasi į instituciją, savo iniciatyva.

73. Asmenų prašymai turi būti:

73.1. parašyti valstybine kalba;

73.2. parašyti įskaitomai;

73.3. asmens pasirašyti, nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti.

74. Kai asmens prašymą institucijai paduoda asmens atstovas, jis institucijai pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir asmens prašymą, atitinkantį šio Reglamento 73 punkte nustatytus reikalavimus. Kai atstovaujamo asmens vardu į instituciją kreipiasi asmens atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu) ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

75. Kai prašymą institucijai paduoda asmens atstovas, kurio atstovavimą patvirtinantis dokumentas išduotas užsienyje, šis dokumentas turi būti legalizuotas vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu.

76. Paštu gauto nevalstybine kalba parašyto prašymo visą tekstą į lietuvių kalbą išsiverčia Administracija.

77. Asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją apie save, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama. Kai prašymą pateikti informaciją apie jį asmuo siunčia paštu ar per kitą asmenį, prie jo turi būti pridėta notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtina savo asmens tapatybę.

78. Asmens prašymas, pateiktas elektroniniu būdu ir pasirašytas elektroniniu parašu, prilyginamas prašymui raštu.

79. Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti sudaromas taip, kad būtų galima:

79.1. atpažinti elektroninio dokumento formatą;

79.2. atidaryti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos ar kitomis institucijos naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis;

79.3. atpažinti prašymo turinį;

79.4. identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį.

80. Rašytiniai prašymai, pateikti tiesiogiai, atsiųsti paštu, per pasiuntinį turi būti užregistruoti.

81. Priėmus prašymą, asmens pageidavimu įteikiamas, o jeigu prašymas gautas paštu, per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo Administracijoje asmens nurodytu adresu išsiunčiamas prašymo gavimo faktą patvirtinantis dokumentas – registracijos kortelė ar spaudu pažymėta prašymo kopija, išskyrus atvejus, kai prašymas patenkinamas iš karto. Spaude turi būti nurodytas Administracijos pavadinimas, prašymo priėmimo data ir registracijos numeris. Registracijos kortelėje turi būti nurodytas Administracijos pavadinimas, prašymo priėmimo data ir registracijos numeris, valstybės tarnautojo, priėmusio prašymą, vardas, pavardė, pareigos, prireikus kita reikiama informacija.

82. Elektroniniu būdu gauti asmenų prašymai registruojami Administracijoje pagal elektroninių dokumentų valdymo taisykles.

83. Prašymai, kuriuose yra informacijos, susijusios su ypatingais asmens duomenimis (rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, asmens teistumu ir pan.), persiunčiami nagrinėti kitoms institucijoms tik gavus asmens rašytinį sutikimą. Administracija per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo kreipiasi į asmenį prašydama per nustatytą terminą pateikti šį sutikimą. Kai per Administracijos nustatytą terminą toks sutikimas negaunamas, prašymas grąžinamas asmeniui, nurodoma grąžinimo priežastis. 5 darbo dienų prašymo persiuntimo kitoms institucijoms terminas skaičiuojamas nuo asmens rašytinio sutikimo persiųsti prašymą gavimo Administracijoje.

84. Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo Administracijoje.

85. Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Administracijoje, Administracijos direktorius per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 10 darbo dienų. Likus nemažiau kaip 5 darbo dienoms iki šio Reglamento 84 punkte nustatyto termino pabaigos, asmeniui išsiunčiamas pranešimas raštu (arba elektroniniu paštu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu), nurodant prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.

86. Prašymai, pateikti nesilaikant šio Reglamento nustatytų reikalavimo, per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo grąžinami asmeniui, nurodoma grąžinimo priežastis. Administracijoje pasilieka prašymo kopiją. Tokie prašymai nenagrinėjami, jeigu Administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip.

87. Asmenų prašymų nagrinėjimas taikant „vieno langelio“ principą reiškia, kad prašymai priimami ir atsakymai į juos pateikiami vienoje darbo vietoje ir sprendimui priimti reikalingą informaciją iš Administracijos padalinių, pavaldžių institucijų, prireikus – ir iš kitų institucijų gauna pati Administracija, neįpareigodama to atlikti asmenį, kuris kreipiasi.

88. „Vieno langelio“ asmenų aptarnavimo funkcijas atlieka Administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas Administracijos valstybės tarnautojas.

89. „Vieno langelio“ asmenų aptarnavimo funkcijas atliekantis valstybės tarnautojas turi:

89.1. priimti asmenų prašymus, nustatyti, kokia jų esmė, kokią informaciją ir dokumentus pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti asmuo, numato, kokią informaciją institucija gali gauti iš savo administracijos padalinių, pavaldžių ir kitų institucijų, ir paprašo asmenį, pateikti informaciją ir dokumentus, kurių institucija pati negali gauti arba kuriuos pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti šis asmuo;

89.2. užregistruoti gautus prašymus ir perduoti juos savivaldybės merui ir Administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;

89.3. perduoti prašymus juos nagrinėti paskirtiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams; asmens pageidavimu informuoti jį apie prašymą nagrinėjantį valstybės tarnautoją; jeigu prašymo nagrinėjimas nepriskirtinas institucijos kompetencijai, persiųsti jį kitai institucijai;

89.4. įteikti ar išsiųsti asmenims atsakymus;

89.5. asmens pageidavimu jį informuoti apie prašymo nagrinėjimo eigą;

89.6. atlikti kitas teisės aktų priskirtas funkcijas ir Administracijos direktoriaus pavedimus.

90. Į asmenų prašymus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu. Prireikus į prašymą gali būti atsakoma ne valstybine kalba, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais prašymą pateikia užsienio valstybės institucija, kitas užsienio subjektas ar tarptautinė organizacija.

91. Atsakymas į prašymą parengiamas dviem egzemplioriais, iš kurių vienas išsiunčiamas (įteikiamas) asmeniui, o kitas lieka institucijoje.

92. Atsakymai, kuriuose yra privačios informacijos, asmeniui siunčiami tik registruota pašto siunta.

93. Gavus pagrįstą asmens kreipimąsi dėl atsakyme į prašymą esančių spausdinimo, skaičiavimo ar faktinių duomenų klaidų, jos nedelsiant ištaisomos ir asmeniui grąžinamas ištaisytas atsakymas arba nurodoma, kodėl klaidos nebuvo taisomos.

94. Asmuo, nesutinkantis su atsakymu į jo prašymą, arba tuo atveju, jeigu per nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą atsakymas asmeniui neišsiųstas, turi teisę paduoti skundą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

95. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, aptarnaujančių asmenis telefonu, teikti asmens prašomą informaciją, susijusią su jam rūpimo klausimo išnagrinėjimu. Valstybės tarnautojas turi sugebėti trumpai ir suprantamai:

95.1. paaiškinti, ar jo institucija kompetentinga nagrinėti prašymą asmeniui rūpimu klausimu;

95.2. paaiškinti, kokius dokumentus ir kaip (asmeniškai ar paštu) reikėtų pateikti, kad prašymas būtų išnagrinėtas;

95.3. nurodyti instituciją (jos adresą ir telefono numerį), į kurią asmuo turėtų kreiptis, jeigu prašymą gavusi institucija nekompetentinga nagrinėti jo prašymo;

95.4. pateikti kitą asmens pageidaujamą informaciją, kuria disponuoja institucija ir kurią asmuo turi teisę gauti Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

96. Aptarnaudamas asmenį telefonu, valstybės tarnautojas turi laikytis šių taisyklių:

96.1. pakelti telefono ragelį prieš trečią skambutį (pageidautina);

96.2. prisistatyti skambinančiajam, pasakydamas institucijos pavadinimą, savo pareigas ir pavardę;

96.3. atidžiai išklausyti, prireikus paprašyti plačiau paaiškinti prašymą;

96.4. aiškiai ir tiksliai atsakyti į klausimus;

96.5. pasistengti iš karto atsakyti į klausimus, prireikus laiko išsamiam atsakymui parengti, tiksliai nurodyti kito pokalbio telefonu laiką arba pasiūlyti perduoti atsakymą kita komunikacijos priemone;

96.6. ramiai kalbėtis, mandagiai atsisveikinti.

97. Administracijos direktorius privalo užtikrinti asmenims galimybę anonimiškai pareikšti nuomonę apie prašymų nagrinėjimą ir aptarnavimo kokybę:

97.1. Administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo reguliariai nagrinėja asmenų pageidavimų, pasiūlymų ir pastabų dėžutėje rastus pasiūlymus.

97.2. kartą per metus Administracijos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai ir darbuotojai organizuoja anoniminę asmenų apklausą apie prašymų, skundų ar pranešimų nagrinėjimą ir aptarnavimo kokybę.

98. Asmenų prašymų ir jų aptarnavimo kokybės vertinimo rezultatai kartą per metus skelbiami Administracijos interneto svetainėje.

XI. TURTO NAUDOJIMAS

99. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo atsakingai elgtis su Administracijos turtu, rūpintis jo saugumu, taupyti elektros energiją ir ryšius, sutvarkyti savo darbo vietą.

100. Su valstybės tarnautojais arba darbuotojais, einančiais pareigas ar dirbančiais darbą, susijusį su jiems perduotų vertybių saugojimu, išdavimu, transportavimu sudaromos pilnutinės materialinės atsakomybės sutartys.

101. Materialiai atsakingas asmuo įsipareigoja taupiai, saugiai ir atsakingai elgtis su jam priskirtomis materialinėmis vertybėmis, užkirsti kelią atsirasti trūkumams, laiku pranešti Administracijos direktoriui apie aplinkybes, sudarančias pavojų patikėtų materialinių vertybių saugumui.

102. Savivaldybės tarnybinis transportas naudojamas vadovaujantis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis taisyklėmis bei ridos ir degalų limitais.

103. Savivaldybės tarnybiniai telefonai naudojami vadovaujantis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka ir nustatytais limitais.

104. Savivaldybės kompiuterinė bei programinė įranga naudojama vadovaujantis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta kompiuterinės įrangos naudojimo tvarka bei informacinių sistemų duomenų apsaugos nuostatais.

XII. SAVIVALDYBĖS SVEČIŲ IR DELEGACIJŲ PRIĖMIMAS

105. Savivaldybės svečių sutikimus priėmimus organizuoja Administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

106. Suvenyrų, gėlių, reikiamų prekių pirkimą svečių ir delegacijų priėmimui organizuoja Administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

107. Savivaldybės svečių ir delegacijų priėmimo darbotvarkę ir kitą, susijusią su susitikimu medžiagą rengia ir pateikia Savivaldybės merui ir Administracijos direktoriui įsakymu paskirtas atsakingas už svečių ar delegacijos priėmimą valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

XIII. REIKALŲ PERDAVIMAS KEIČIANTIS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI, VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS BEI DARBUOTOJAMS

108. Tarybai priėmus sprendimą dėl Administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų, atleidžiamas Administracijos direktorius, dalyvaujant Savivaldybės merui arba mero pavaduotojui, sprendime nurodytu laiku turi perduoti reikalus naujam Administracijos direktoriui ar kitam Tarybos įgaliotam asmeniui, dalyvaujant Savivaldybės merui.

109. Perduodant reikalus turi būti surašomas perdavimo – perėmimo aktas. Reikalų perdavimo – perėmimo akte turi būti pateikti svarbiausieji duomenys, apibūdinantys faktinę Administracijos būklę: Administracijos struktūrą bei pareigybes (etatus), personalo sukomplektavimą, Savivaldybei pavaldžias ir jos reguliavimo sričiai priskirtas įmones, įstaigas, organizacijas, Administracijos išlaikymo išlaidų sąmatos vykdymą, Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės būklę, Savivaldybės turto apyrašą , archyvo būklę; Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, tiesiogiai susijusių su Savivaldybe ir Tarybos sprendimų bei Savivaldybės mero potvarkių vykdymą.

110. Reikalų perdavimo – perėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos perimantis asmenys, taip pat Savivaldybės meras. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto skyriais (punktais), jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

111. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurie lieka Savivaldybės merui ir reikalus perimančiam asmeniui. Atleidžiamas Administracijos direktorius turi teisę gauti akto kopiją.

112. Administracijos padalinių reikalų perdavimo ir perėmimo tvarką reglamentuoja Administracijos padalinio nuostatai.

113. Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų reikalų perdavimo ir perėmimo tvarką reglamentuoja jų pareigybių aprašymai.

XIV. ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ PAŽYMĖJIMAI

114. Administracijos valstybės tarnautojams valstybės tarnautojo pažymėjimai išduodami vadovaujantis Vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.

115. Valstybės tarnautojo pažymėjimą Administracijos valstybės tarnautojas privalo turėti darbo vietoje, kontroliuojantiems asmenims arba interesantams pareikalavus, jį pateikti.

2016 m. birželio 20 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. B-ĮV-680 redakcija

 

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

116. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos veiklos reglamentas yra lokalinio pobūdžio dokumentas, taikomas tik Administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, nepriklausomai nuo darbo santykių terminų.

117. Priimamą į pareigas valstybės tarnautoją ar darbuotoją Padalinio vadovas supažindina su Administracijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais pasirašytinai, kitus valstybės tarnautojus supažindina Bendrasis skyrius. Teisės aktų paketą parengia ir nuolat atnaujina Bendrasis skyrius.

_________________

 
Paskutinis atnaujinimas: 2017-04-13 15:31:33