VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

2017.11.22, trečiadienis

Savivaldybes administracija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441

  
 • Naujienos
 • Klausimai / atsakymai
 • Kontaktai
 •   
 • Rajonas
 • Herbas
  Istorija
  Garbės piliečiai
  Žemėlapis
 • Gyventojams
 • Priėmimas asmeniniais klausimais
  Konkursai į valstybės tarnybą
  Apie nemokamą teisinę pagalbą
  Savivaldybės būsto klausimai
  Socialinis draudimas
  Tvarkos, taisyklės
  Renginiai
  Asbesto šalinimo programa
  Informacija apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurie savininkai nežinomi), bešeimininkiais
  Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašai
  Nenaudojamo, apleisto bei neprižiūrimo nekilnojamojo turto, esančio Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašas
 • Verslininkams
 • Atmintinės licencijų įsigijimui
  Viešieji pirkimai
  Viešieji aukcionai
  Įvairi informacija verslo klausimais
  Verslo informacijos centras
  Socialinis draudimas
  Asbesto šalinimo programa
  Informacija apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurie savininkai nežinomi), bešeimininkiais
  Licencijų išdavimas
  Nenaudojamo, apleisto bei neprižiūrimo nekilnojamojo turto, esančio Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašas
 • Turistams
 • Turizmo informacijos centras
  Turistiniai maršrutai
  Jono Basanavičiaus gimtinė
    
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Komisijos
  Išmokos Tarybos nariams
  Tarybos veiklos reglamentas
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Direktoriaus pavaduotojas
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktų paieškai
  Asmenų aptarnavimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Darbuotojų kontaktai
  Veikla ir ataskaitos
  Savivaldybės įmonės ir įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
  Viešosios ir biudžetinės įstaigos
  Nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės
  Darbo grupės ir komisijos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Mero potvarkiai
  Tarybos sprendimai
  Norminiai teises aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Publikuojami iš DVS teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tarybos sprendimų projektai
  Išvadų teikimas
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisės aktų paieška (Infolex)
  Tarybos posėdžių protokolai
 • Veikla
 • Nuostatai
  Administracijos nuostatai
  Struktūrinių padalinių nuostatai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Administracijos veiklos reglamentas
  Planavimo dokumentai
  Strateginiai veiklos planai
  Veiklos ataskaitos
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Veiklos sritys
  Aplinkos apsauga
  Civilinė metrikacija
  Civilinė sauga
  Investiciniai projektai
  Jaunimas
  Korupcijos prevencija
  Kultūra
  Kultūros paveldo objektų stebėsena
  Kūno kultūra ir sportas
  Socialinė apsauga
  Sveikatos priežiūra
  Švietimas
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Teisinė pagalba
  Teritorijų planavimas
  Vaiko teisių apsauga
  Valstybinė kalba
  Verslo klausimai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės turto privatizavimas
  Tarnybinis transportas
  Karjera
  Skelbiami konkursai
  Laisvos darbo vietos
  Priėmimas į darbą
  Adresų suteikimas, keitimas ir panaikinimas
 • Paslaugos
 • Administracinės paslaugos
  Atmintinės
  Prašymai
  Elektroninės paslaugos
  Civilinė metrikacija
  E-demokratija
 • Nuorodos
 • Naujienų prenumerata
 • Klausimai ir atsakymai
 • Naujienos
 • Sporto renginiai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Vilkaviškio rajono nevyriausybinių organizacijų taryba
 • Vilkaviškio rajono šeimų taryba
 • Vietos bendruomenių tarybos
 • Vilkaviškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisija
 • Nevyriausybinių organizacijų įgyvendinami projektai
 • Investicinė aplinka
 • Vilkaviškio miesto VVG
 • Vilkaviškio krašto VVG
 • 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų projektai
 • LR Seimo narys Kęstutis Smirnovas
 • Triukšmo valdymas
 • Eismo saugumo komisijos sprendimai
 • Lygių galimybių užtikrinimas
 • Administracijos veiklos nuostatai

                                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                                       Vilkaviškio rajono savivaldybės

  tarybos 2013 m. spalio 29 d.

  sprendimu Nr. B-TS-776

   

  VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) yra Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurią sudaro struktūriniai padaliniai – skyriai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir Administracijos filialai – seniūnijos (Administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

  2. Administracija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo (kodas – 188774441), vykdantis įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas viešojo administravimo funkcijas, išlaikomas iš Savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų teisės aktais nustatytų pajamų.

  3. Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, nustatančiais savivaldybių veiklą, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Vilkaviškio rajono savivaldybės mero (toliau – Mero) potvarkiais, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius) įsakymais, šiais nuostatais.

  4. Administracijos savininkas – Vilkaviškio rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), kodas 111107759.

  5. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

  6. Savivaldybės taryba:

  6.1. tvirtina Administracijos nuostatus, Administracijos struktūrą, darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių;

  6.2. priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Administracijos direktorių, Administracijos direktoriaus pavaduotoją, nustato jų darbo užmokestį, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

  6.3. priima sprendimą dėl Administracijos direktoriaus pavadavimo;

  6.4. priima sprendimą dėl Administracijos direktoriaus teisės pavesti įgyvendinti funkcijas apribojimo;

  6.5. priima sprendimą dėl Administracijos buveinės pakeitimo, Administracijos reorganizavimo;

  6.6. priima sprendimą dėl seniūnijų steigimo, panaikinimo ir jų skaičiaus nustatymo;

  6.7. sprendžia kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

  7. Administracijos buveinė: S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis.

  8. Administracijos įgaliojimai nėra susiję su Savivaldybės tarybos įgaliojimų pabaiga. Administracijos veikla neterminuota. Administracijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

  9. Administracija yra paramos gavėjas.

  10. Administracija turi savo antspaudą su Vilkaviškio miesto herbu ir savo pavadinimu, sąskaitas bankuose. Skyriai gali turėti antspaudus su skyriaus pavadinimu be herbo, įstatymų nustatytais atvejais gali turėti herbinį antspaudą su Vyčiu. Administracijos filialai – seniūnijos turi antspaudus su gyvenamosios vietovės herbu arba Savivaldybės herbu, seniūnai turi herbinį antspaudus su Vyčiu.

   

  II. VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  11. Administracijos veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla (ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK) kodas 84.11.20) ir Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla (ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK) kodas 84.11.30).

  12. Administracijos veiklos tikslai:

  12.1. skatinti ir plėtoti vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės pagrindą;

  12.2. atlikti teisės aktų jai nustatytas funkcijas;

  12.3. įgyvendinti teisės aktus;

  12.4. organizuoti ir kontroliuoti Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą bei juos įgyvendinti;

  12.5. organizuoti kokybišką viešųjų paslaugų teikimą;

  12.6. atlikti viešojo administravimo funkcijas;

  12.7. efektyviai tenkinti Savivaldybės bendruomenės interesus.

  13. Administracijos veikos uždaviniai iškeltiems tikslams pasiekti yra užtikrinti:

  13.1. gyventojų dalyvavimą tvarkant viešuosius Savivaldybės reikalus;

  13.2. Savivaldybės ir valstybės interesų derinimą;

  13.3. veiklos skaidrumą;

  13.4. bendruomenės ir atskirų gyventojų interesų derinimą;

  13.5. viešumą ir reagavimą į gyventojų nuomonę;

  13.6. Savivaldybės veiklos ir Savivaldybės institucijų priimtų sprendimų teisėtumą;

  13.7. žmogaus teises ir laisves.

  14. Administracija, įgyvendindama savo tikslus ir uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  14.1. Savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

  14.2. įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Savivaldybės tarybos sprendimų;

  14.3. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja Savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;

  14.4. administruoja viešųjų paslaugų teikimą;

  14.5. per įgaliotus valstybės tarnautojus atstovauja Savivaldybei savivaldybės įmonių ir akcinių bendrovių valdymo organuose;

  14.6. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų projektus;

  14.7. atlieka Mero, Savivaldybės tarybos narių ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą;

  14.8. atlieka kitas teisės aktais jai priskirtas funkcijas.

   

  III. ADMINISTRACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

   

  15. Administracija, siekdama  jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

  15.1. gauti iš institucijų, savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų, nepriklausomai nuo jų pavaldumo, duomenis ir informaciją Savivaldybės veiklos kompetencijos klausimais;

  15.2. pagal kompetenciją tikrinti Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, įstaigų darbą;

  15.3. pagal savo kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis ir susitarimus su juridiniais ir fiziniais asmenimis;

  15.4. sudaryti komisijas (darbo grupes) klausimams pagal priskirtą kompetenciją nagrinėti;

  15.5. turėti kitų teisės aktuose numatytų teisių ir pareigų.

  16. Administracija, vykdydama jai pavestas funkcijas, privalo:

  16.1. vykdyti šiuose nuostatuose nurodytą veiklą;

  16.2. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis ir susitarimus;

  16.3. teikti teisės aktuose nustatytas ataskaitas subjektams pagal kompetenciją;

  16.4. garantuoti Administracijos finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

  16.5. valstybės, savivaldybės biudžetų bei kitas teisėtai gautas lėšas ir Administracijai priskirtą turtą valdyti ir naudoti pagal paskirtį teisės aktų nustatyta tvarka;

  16.6. vykdyti kitais teisės aktais nustatytas ar kitaip teisėtais būdais priskirtas ar prisiimtas pareigas.

   

  IV. STRUKTŪRA, VALDYMAS, ADMINITRACIJOS DIREKTORIAUS KOMPETENCIJA

   

  17. Administraciją sudaro padaliniai: struktūriniai padaliniai – skyriai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir Administracijos filialai – seniūnijos (Administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

  18.  Administracijos  struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičių Administracijos direktoriaus siūlymu Mero teikimu tvirtina ir keičia Savivaldybės taryba, o pareigybes tvirtina Administracijos direktorius.

  19. Administracijos padalinių kompetenciją, funkcijas, atsakomybę, darbo organizavimą ir vidinę struktūrą nustato šių padalinių nuostatai, kurie tvirtinami Administracijos direktoriaus įsakymu. Struktūriniams padaliniams – skyriams – vadovauja vedėjai, filialams – seniūnijoms (struktūriniams teritoriniams padaliniams) – vadovauja seniūnai.

  20. Administracijai vadovauja Administracijos direktorius – jis yra įstaigos vadovas. Administracijos direktoriaus skyrimo ir  atleidimo tvarka nustatyta Vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymuose. Administracijos direktorius pavaldus Savivaldybės tarybai, atskaitingas Savivaldybės tarybai ir merui. Administracijos direktoriaus kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.

  21. Administracijos direktorius į pareigas skiriamas Mero teikimu Savivaldybės tarybos sprendimu Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Administracijos direktoriaus pavaduotojas į pareigas skiriamas Administracijos direktoriaus siūlymu Mero teikimu Savivaldybės tarybos sprendimu politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Sprendimą dėl Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės steigimo priima Taryba.

  22. Administracijos direktoriaus kompetenciją nustato įstatymai, šie nuostatai ir pareigybės aprašymas. Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymus tvirtina Savivaldybės taryba.

  23. Administracijos direktorius:

  23.1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;

  23.2. tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės ir Savivaldybės tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus Administracijos struktūriniams padaliniams – skyriams, Administracijos filialams – seniūnijoms – ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams, taip pat jam priskirtos kompetencijos klausimais – savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;

  23.3. organizuoja Administracijos darbą, tvirtina Administracijos struktūrinių padalinių – skyrių ir Administracijos filialų – seniūnijų veiklos nuostatus, atsako už vidaus administravimą Administracijoje;

  Punkto redakcija nuo 2014-10-01:

  23.3. organizuoja Administracijos darbą, tvirtina Administracijos struktūrinių padalinių – skyrių ir Administracijos filialų – seniūnijų veiklos nuostatus, tvirtina Administracijos, seniūnijų metinius veiklos planus ir kitus strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą detalizuojančius dokumentus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, atsako už vidaus administravimą Administracijoje;

  23.4. administruoja asignavimus, Savivaldybės tarybos skirtus Administracijai;

  23.5. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja Savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja Savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už Savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja Savivaldybės turtą;

  23.6. įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Administracijos valstybės tarnautojus ir kitus Administracijos darbuotojus, atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso ir Savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;

  23.7. koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal įstatymus ir Savivaldybės tarybos sprendimus jam priskirtas Savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas;

  23.8. organizuoja Savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą;

  23.9. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir Administracijos veiklą, teikdamas veiklos ataskaitas Savivaldybės tarybai ir Merui;

  23.10. Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus informuoja Savivaldybės gyventojus apie savo veiklą;

  23.11. teikia Merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Administracijoje;

  23.12. Savivaldybės tarybos pavedimu tvirtina detaliuosius planus ir Administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus specialiuosius planus.

  Punkto redakcija nuo 2014-01-01:

  23.12. tvirtina detaliuosius planus ir Administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus;

   

  Straipsnis papildomas 13, 14 ir 15 punktais nuo 2014-01-01:

  23.13. teikia tvirtinti Tarybai Savivaldybės bendrąjį planą ar Savivaldybės dalių bendruosius planus;

  23.14. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja Savivaldybės bendrojo plano arba Savivaldybės dalių bendrųjų planų, detaliųjų planų ir Administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtų vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą;

  23.15. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą ir tvirtina juos;

   

  Straipsnis papildomas 16 punktu nuo 2014-10-01:


   23.16. organizuoja Savivaldybės strateginio planavimo procesą, atsako už patvirtintų Savivaldybės planavimo dokumentų ir jų įgyvendinimo ataskaitų viešinimą.

  23.17. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, priskirtas Administracijos direktoriui ir biudžetinės įstaigos vadovui.

  24. Administracijos direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, Administracijos direktoriaus pareigas, nustatytas šiame ir kituose įstatymuose, taip pat kituose teisės aktuose Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atlieka Administracijos direktoriaus pavaduotojas.

  25. Kai Savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, Administracijos direktorius ir jo pavaduotojas yra pavaldūs ir atskaitingi Vyriausybės įgaliotiniui.

   

  V. DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  26. Administracijos padalinių kompetenciją, funkcijas, atsakomybę, darbo organizavimą ir vidinę struktūrą nustato šių padalinių nuostatai, kurie tvirtinami Administracijos direktoriaus įsakymu.

  27. Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybes tvirtina Administracijos direktorius, neviršydamas Savivaldybės tarybos darbo užmokesčiui skirtų lėšų ir nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus.

  28. Administracijos direktorius leidžia įsakymus, privalomus Administracijos struktūriniams padaliniams – skyriams, Administracijos filialams – seniūnijoms – ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams, taip pat jam priskirtos kompetencijos klausimais – savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams.

  29. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos veiklos reglamentu, patvirtintu Administracijos direktoriaus įsakymu, nustatomos sprendimų priėmimo tvarkos, visuomenės informavimo, interesantų priėmimo, skundų nagrinėjimo ir kitos veiklos organizavimo taisyklės.

  30. Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, teisinius santykius reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas, Darbo kodeksas, šie nuostatai ir kiti teisės aktai.

   

  VI. DARBO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

   

  31. Administracijos veiklą kontroliuoja ir už ją atsako Administracijos direktorius.

  32. Kaip Administracijos direktorius laikosi įstatymų, kaip vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka prižiūri Vyriausybės atstovas.

  33. Administracijos finansinės veiklos kontrolę atlieka Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, vidaus auditą – Centralizuoto vidaus audito skyrius, valstybinį auditą vykdo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, gyventojų skundus nagrinėja – Seimo kontrolieriai.

  34. Vidaus audito sistema privalo užtikrinti, kad:

  34.1. Administracijos veikla būtų vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka pagal strateginius planus, Savivaldybės tarybos patvirtintas programas;

  34.2. valstybės ir Savivaldybės turtas būtų apsaugotas nuo neteisėto valdymo ar kitų neteisėtų veikų;

  34.3. Administracija laikytųsi patikimo finansų valdymo principų;

  34.4. informacija apie Savivaldybės finansinę ir kitą veiklą būtų teisinga ir pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka.

  35. Padalinių vadovai atsako už padaliniui pavestų užduočių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, Mero, Administracijos direktoriaus pavedimų ir rezoliucijų vykdymą, išskyrus atvejus, kai pavedimai ar rezoliucijos duodami tiesiogiai darbuotojui.

  36. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, už tinkamą jiems pavestų funkcijų ir užduočių vykdymą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

   

  VII. REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

   

  37. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl Administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų, buvęs Administracijos direktorius Savivaldybės tarybos sprendime nurodytu laiku ir dalyvaujant Merui turi perduoti reikalus naujam Administracijos direktoriui ar kitam Savivaldybės tarybos įgaliotam asmeniui.

  38. Perduodant reikalus turi būti surašomas Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas. Akte turi būti pateikti duomenys: apibūdinantys Administracijos būklę, Administracijos struktūrą ir pareigybes, Administracijos išlaikymo išlaidų sąmatos vykdymą, Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės būklę, Savivaldybės turto apyrašą, archyvo būklę.

  39. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos perimantis asmenys. Aktą tvirtina Meras. Jei reikalus perduodantis ar juos priimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto skyriais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

  40. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Merui, kitas – reikalus priimančiam asmeniui. Buvęs Administracijos direktorius turi teisę gauti akto kopiją.

  41. Administracijos struktūrinių padalinių – skyrių – ir Administracijos filialų – seniūnijų – reikalų perdavimo ir priėmimo tvarką reglamentuoja padalinių nuostatai ir kiti teisės aktai.

  42. Administracijos valstybės tarnautojų, neįeinančių į struktūrinius padalinius, reikalų perdavimo ir priėmimo tvarką reglamentuoja pareigybės aprašymai ir kiti teisės aktai.

   

  VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  43. Administracijos nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Savivaldybės taryba.

  44. Nuostatai, jų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.

  45. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems Administracijos veiklą, ir jei aukštesnės galios teisės aktai atitinkamus klausimus reglamentuoja kitaip nei šie nuostatai, taikomos tų teisės aktų nuostatos.

  46. Administracijos vieši pranešimai skelbiami interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt. Kiti šaltiniai, kuriuose skelbiami Savivaldybės vieši pranešimai, parenkami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

   

  Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

  vykdantis Administracijos direktoriaus funkcijas

  Evaldas Janulionis

   

  © Vilkaviškio rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama SmartWeb